ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informuje się, iż na mocy uchwały Rady Gminy Narewka Nr XLIII/297/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców.

Zgodnie z zapisem uchwały stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 33,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 99,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Rada Gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Po zwolnieniu stawka opłaty wyniesie 28,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zmianie uległy również stawki opłaty za pojemniki i worki, według których rozliczają się właściciele nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność gospodarczą m.in. kwatery agroturystyczne) oraz nieruchomości mieszane.

Jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności wynosi:

- worek o pojemności 120 l - 25,00 zł

- worek o pojemności 80 l - 17,00 zł

- worek o pojemności 60 l - 13,00 zł

- pojemnik o pojemności 120 l - 15,00 zł

- pojemnik o pojemności 240 l - 30,00 zł

- pojemnik o pojemności 1100 l - 150,00 zł

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności wynosi trzykrotność wysokości stawek tj.

- worek o pojemności 120 l - 75,00 zł

- worek o pojemności 80 l - 51,00 zł

- worek o pojemności 60 l - 30,00 zł

- pojemnik o pojemności 120 l - 45,00 zł

- pojemnik o pojemności 240 l - 90,00 zł

- pojemnik o pojemności 1100 l - 450,00 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informuje się, iż na terenie gminy Narewka systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte zostały nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza, np. świadczące usługi w zakresie wynajmu pokoi, prowadzenia kwater agroturystycznych, sklepy, szkoły, instytucje, zakłady pracy), nieruchomości mieszane, gdzie w części zamieszkują mieszkańcy, a w części prowadzona jest działalność gospodarcza oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku, czyli od momentu zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Brak jest możliwości zbierania odpadów w sposób nieselektywny (czyli zmieszany)!

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku  zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta Gminy oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym przypadku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie trzykrotność wysokości stawki ustalonej przez Radę Gminy miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Zmiana stawek nie powoduje po stronie właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz mieszanych obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości tej  opłaty. Zgodnie z zapisem art. 6 m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu zmienionych stawek zostanie wskazana właścicielom nieruchomości w stosownych zawiadomieniach, wyliczona na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (tj. iloczynu nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji, zamieszkujących daną nieruchomość) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (iloczynu stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności i liczby pojemników lub worków). Wskazana w zawiadomieniu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie złożona nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o ile zajdzie taka potrzeba, np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z przeprowadzką osób, sprzedażą mieszkania, narodzinami dzieci itp.).

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze się pod uwagę wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość np. jeśli zameldowany jest tylko właściciel, ale lokatorów jest więcej, to należy zgłosić tyle osób, ile mieszka w rzeczywistości! Jeśli co jakiś czas zmienia się liczba osób, to za każdym razem należy dokonywać zmian w deklaracji śmieciowej, podając w niej aktualną liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.

W przypadku, gdy dane zawarte w zawiadomieniu nie będą odpowiadały stanowi faktycznemu, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając właściwe dane.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W takim przypadku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

W razie stwierdzenia, iż właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpadów lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do końca miesiąca za dany miesiąc, a za miesiąc grudzień jest płatna do 20 grudnia danego roku na konto bankowe - BS BRAŃSK: 96 8063 0001 0030 0300 0097 0027

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą przystąpić go gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyrażając zgodę na przystąpienie w formie pisemnej, składając stosowne oświadczenie bądź podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym prze siebie przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie i posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej!

Każdemu przedsiębiorcy nieposiadającemu umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej stanowi iloczyn liczby pojemników/worków oraz stawki za pojemnik/worek o określonej pojemności.

Jeśli właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka za pojemnik/worek o określonej pojemności wynosi trzykrotność wysokości stawek za pojemnik/worek.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE:

Właściciele nieruchomości mieszanych (tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. prowadzący kwatery agroturystyczne) zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dla nieruchomości zamieszkałych i w części dla nieruchomości niezamieszkałych. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części nieruchomości zamieszkałej i z części nieruchomości niezamieszkałej.

NIERUCHOMOŚCI, na których znajdują się domki letniskowe, albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

Wszyscy właściciele domków letniskowych albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są obligatoryjnie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy domek letniskowy na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku, gdy domek letniskowy, albo inna nieruchomość rekreacyjno-wypoczynkowa służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych i są wykorzystywane w celu zamieszkiwania, a nie służą do celów związanych z wypoczynkiem i częściowym okresowym pobytem, wówczas właściciel takiej nieruchomości składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Narewka zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

TERMIN  WNOSZENIA  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc, którego dana wpłata dotyczy. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień uiszcza się w terminie do 20 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową od domku letniskowego albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uiszcza się z góry do 15 czerwca danego roku. W przypadku, gdy obowiązek uiszczenia opłaty powstał po 15 czerwca danego roku, ryczałtową opłatę uiszcza się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania - na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy: BS BRAŃSK 96 8063 0001 0030 0300 0097 0027

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 1611

Powrót na początek strony