Urząd Gminy

Wójt Gminy - Jarosław Gołubowski
tel. 85 682 98 80, mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Zastępca Wójta - mgr Łukasz Zasim
tel. 85 682 98 81, mail: lukasz.zasim@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Sekretarz Gminy - mgr Jan Chomczuk
tel. 85 682 98 91, mail: jan.chomczuk@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Skarbnik Gminy - mgr Bożena Masalska
tel. 85 682 98 90, mail: bozena.masalska@ug.narewka.wrotapodlasia.pl

Godziny pracy urzędu:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Wójt Gminy w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 16.30.

Sekretarz gminy i kierownicy referatów przyjmują interesantów
codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy w sprawach skarg, wniosków i petycji przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godz. 14.00-16.30 w siedzibie Urzędu.

Dane teleadresowe urzędu:
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka
tel. 85 682 98 80
e-mail: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
Urząd Stanu Cywilnego w Narewce
Zgłoszenia zgonu w dni wolne od pracy tel. 730 100 208
Strona internetowa:
Profile w mediach społecznościowych:

NIP: 6030006370
REGON: 050659562

Nr kont bankowych:

Konto opłat lokalnych (podatki, woda, opłata skarbowa)
BS Brańsk 22 8063 0001 0030 0300 0097 0001
Konto opłat lokalnych (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
BS Brańsk 96 8063 0001 0030 0300 0097 0027
Konto wpłat wadium
BS Brańsk 10 8063 0001 0030 0300 0185 0007


Organizacyjne:

Referat finansowy:

Budownictwo:

Geodezja i nieruchomości:

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności:

 • Kierownik USC - mgr inż. Zenaida Łuksza
  tel. 85 682 98 98, mail: zenaida.luksza@ug.narewka.wrotapodlasia.pl
  Urodzenie, małżeństwo, zgon - rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu
  na miejsce urodzenia, miejsce zawarcia małżeństwa, miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok.
  pok. 12 / Zgłoszenia zgonu w dni wolne od pracy tel. 730 100 208
 • Zastępca Kierownika USC - mgr Urszula Szulak
 • tel. 85 682 98 98, mail: urszula.szulak@ug.narewka.wrotapodlasia.pl 

Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe:


SCHEMAT STRUKTURY URZĘDU

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Stanowisko Wójta Gminy
 2. Stanowisko Sekretarza Gminy
 3. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej
 4. Stanowisko ds. kadr
 5. Stanowisko ds. promocji
 6. Referat finansowy
 7. Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie, Zarządzanie Kryzysowe
 8. Stanowisko ds. budownictwa
 9. Stanowisko ds. zamówień publicznych i decyzji środowiskowych
 10. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 11. Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa
 12. Stanowisko ds. geodezji
 13. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
 14. Stanowisko ds. gospodarki odpadami
 15. Informatyk
 16. Inspektor Ochrony Danych
 17. Administrator Ośrodka Turystyczno - Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze
 18. Pracownik informacji turystycznej
 19. Ekspedient wypożyczalni
 20. Stanowisko ds. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 21. Stanowisko ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej

* Zarządzenie NR 30/19 Wójta Gminy Narewka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym.

Powrót na początek strony