Gmina Narewka (gmina wiejska) położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim. Od wschodu graniczy z Białorusią, od południa z gminą Białowieża, od południowego-zachodu z gminą Hajnówka, od zachodu z gminą Narew, a od północy z gminą Michałowo. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 33948 ha (339,48 km2), co stanowi 20,9% powierzchni powiatu hajnowskiego. W jej skład wchodzą 23 sołectwa (26 wsi). W strukturze powierzchni dominują lasy, stanowiące 59,2%, należące głównie do Nadleśnictwa Browsk, następnie użytki rolne (23,3%), tereny chronione (11,8%), wody (2,0%), drogi i koleje (1,9%) oraz nieużytki (1,4%).

Demografia: Gminę Narewka zamieszkuje 3690, co stanowi 8,4% populacji powiatu hajnowskiego z czego 49% stanowią kobiety, a 51% mężczyźni. Gęstość zaludnienia wynosi 11 osób na 1 km2. Średni wiek mieszkańców wynosi ponad 46 lat i jest znacznie większy od średniego wieku mieszkańców Polski (który wynosi nieco ponad 41 lat). 59% mieszkańców gminy Narewka jest w wieku produkcyjnym, 13% w przedprodukcyjnym, a 28% poprodukcyjnym. Gmina Narewka ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -32. 14% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3% policealne, 30% średnie, 17%  zawodowe, 5% gimnazjalne, 31% podstawowe.

14,1% ludności posiada wykształcenie wyższe, 3,2% wykształcenie policealne, 11,6% średnie ogólnokształcące, a 18,3% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 17,2% mieszkańców gminy Narewka, gimnazjalnym 4,8%, natomiast 25,0% podstawowym
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Narewka#wsie-nale%C5%BC%C4%85ce-do-gminy

Zatrudnienie: W gminie Narewka na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 69 osób w wieku nieprodukcyjnym. 34,4% pracujacych jest zatrudnionych w dziedzinach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 28,2% w: przemysł i budownictwo; 12,3% w: handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja; 1,2% w: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości; 23,9%  w pozostałych dziedzinach. W roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 178 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 114 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na terenie gminy działa także wiele przedsiębiorstw zarejestrowanych w innych gminach.

Zasoby: W północnej części gminy znajduje się Zalew Siemianówka, o powierzchni 3250 ha (32,5 km2), który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju (szósty, co do wielkości, zbiornik wodny w Polsce). Stanowi on dużą atrakcję dla turystów, a także obserwatorów ptaków wodnych, wędkarzy i osób uprawiających sporty wodne. Położenie gminy stwarza warunki do rozwoju różnych form rekreacji: wypoczynku codziennego i świątecznego, wypoczynku pobytowego, w tym agroturystyki, turystyki krajobrazowej i przyrodniczej, kwalifikowanej i specjalistycznej (turystyka piesza, motorowa, rowerowa, kajakarstwo, wędkarstwo, myślistwo krajowe i dewizowe, zbieractwo, obserwacje faunistyczno-florystyczne, żeglarstwo, bojery i inne).

3 690
Więcej: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Nareosób co stanowi 8,35% ludności powiatu hajnowskiego. Średnie zaludnienie wynosi 12 mieszkańców na 1 km2.

Krajobraz, przyroda, tereny chronione: Cała gmina położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska. Na jej obszarze istnieją cztery rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1979,15 ha:

  • Rezerwat Siemianówka o powierzchni 224,54 ha, został utworzony w 1995 r., a w 2002 r. został przekształcony w rezerwat ścisły. Celem rezerwatu jest ochrona szeregu dobrze zachowanych zbiorowisk roślinnych oraz doskonale służy jako poligon do badań naukowych.
  • Rezerwat częściowy Dolina Waliczówki o powierzchni 44,75 ha, utworzony w 1995 r. umożliwia ochronę i zachowanie naturalnych zbiorowisk nieleśnych.
  • Częściowy rezerwat florystyczny Gnilec, utworzony w tym samym roku co dwa wcześniejsze, o powierzchni 37,21 ha, ma na celu ochronę naturalnych zbiorowisk turzycowych z udziałem rzadkich gatunków roślin naczyniowych i mszaków.
  • Rezerwat Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej, na który składają się izolowane od siebie, odrębne fragmenty biocenoz leśnych i nieleśnych oraz dobrze zachowanych bagiennych zbiorowisk nieleśnych. Na terenie gminy Narewka powierzchnia tego rezerwatu wynosi 1672,65 ha.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 9629

Powrót na początek strony