Informacje dot. udzielania wsparcia przez Gminę Narewka i jej mieszkanców uchodźcom z Ukrainy

W nawiązaniu do Posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Hajnówce z dnia 28 lutego 2022r. , w którym z ramienia Gminy Narewka uczestniczył Wójt – Jarosław Gołubowski, przekazujemy uzyskane w czasie jego trwania informacje, dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy.

- Mieszkańcy gminy Narewka, którzy już przyjęli oraz będą przyjmować w przyszłości obywateli z Ukrainy, zobligowani są do zgłoszenia takiej informacji w Urzędzie Gminy Narewka. Obowiązku zgłoszenia celem rejestracji takich osób należy dokonać osobiście w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego  (pokój nr 12). Zaleca się, aby osoba zgłaszająca posiadała przy sobie paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy, któremu udziela wsparcia.


- Zgłoszenia chętnych osób prywatnych, posiadających obiekty mieszkalne oraz kwaterunkowo-noclegowe na terenie gminy Narewka, które będą chciały przyjąć do siebie uchodźców z Ukrainy, należy dokonać w Urzędzie Gminy Narewka, na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej pod numerem telefonu: 85 682 98 98.


- Za dobrowolne przyjęcie uchodźców z Ukrainy przez osoby prywatne oraz zakwaterowanie ich w swoich obiektach mieszkalnych i/lub kwaterunkowo-noclegowych nie są przewidziane refundacje żadnych poniesionych z tego tytułu kosztów (zarówno przez Podlaski Urząd Wojewódzki, jak i Urząd Gminy Narewka).


- Na dzień dzisiejszy Wojewoda Podlaski nie wyraża zgody na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w obiektach zlokalizowanych na terenie strefy objętej tymczasowym zakazem przebywania, obejmującej również części terenu gminy Narewka (tj. w obrębach ewidencyjnych: Babia Góra, Gruszki, Nowe Masiewo, Stare Masiewo).


-  Wójt Gminy Narewka informuje o wskazaniu dwóch gminnych obiektów noclegowych na potrzeby zakwaterowania uchodźców z Ukrainy: Turystyczna Baza Noclegowa przy Stanicy Kajakowej w Narewce oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Siemianówce.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 334

Powrót na początek strony