Działania gminy Narewka na rzecz jednostek OSP

Gmina Narewka, zgodnie z jednym ze swoich zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, oraz ustawą o ochronie przeciwpożarowej, wspiera cztery jednostki OSP w gminie Narewka.

W gminie Narewka mamy 4 jednostki ochotniczej straży pożarnej: OSP w Narewce, OSP w Siemianówce, OSP w Lewkowie Starym i OSP w Olchówce. Każda z nich stanowi odrębne stowarzyszenie.  

W odróżnieniu od służb zawodowych utrzymywanych przez państwo, pokrywanie kosztów ochotniczych straży pożarnych jest zadaniem własnym gminy. Gmina organizuje dla tych jednostek fundusze ze środków własnych, a także składa wnioski np. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dodatkowe wsparcie na zakup sprzętu specjalistycznego. Jednocześnie jednostki OSP mogą składać wnioski o dofinansowanie we własnym zakresie.

Jako stowarzyszenia, jednostki OSP mogą także być wspierane przez darczyńców – firmy i osoby fizyczne, które mogą dokonywać wpłat bezpośrednio na rachunki bankowe jednostek.

Ochotnicza straż pożarna w myśl art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.

W myśl art. 32 ust. 2 tejże ustawy, koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotniczych straży pożarnych, ponosi gmina. To do zakresu działania gminy, w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym ). Ochotnicze straże pożarne są jednostkami ochrony przeciwpożarowej (por. art. 15 pkt. 6 p.poż.) i realizują przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Głównym zadaniem gminy w tym zakresie jest zapewnienie gotowości bojowej OSP. Gmina ma również obowiązek, między innymi, bezpłatnego ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich (art. 32 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ). Jak wyżej wspomniano, ochotnicza straż pożarna będąc jednostką ochrony przeciwpożarowej jest także stowarzyszeniem, funkcjonującym w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie będąc dobrowolnym i samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 199

Powrót na początek strony