Regulamin Facebook Gminy Narewka

Witamy Was na oficjalnym profilu Gminy Narewka! Publikujemy tu informacje na temat działań, wydarzeń oraz usług oferowanych przez Gminę Narewka. Profil Gminy Narewka nie jest oficjalnym kanałem do składania skarg, reklamacji czy jakichkolwiek formalności. W trosce o jakość publikowanych treści oraz poziom dyskusji zobowiązujemy Użytkowników do przestrzegania zasad zawartych w poniższym regulaminie, zwanym dalej w skrócie Regulaminem:

1. Informujemy, że treści oraz materiały publikowane przez administratorów na profilu Urząd Gminy Narewka są własnością Urzędu Gminy Narewka (z wyłączeniem materiałów, na których publikację administratorzy uzyskali pisemną zgodę) i podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o Prawie autorskim. Jedyny dopuszczalny sposób rozpowszechniania tych materiałów (zgodny z charakterem portalu Facebook), polega na użyciu natywnych funkcji Facebooka – „udostępniania” oraz „tagowania”. Dlatego prosimy, by przed skorzystaniem z materiałów publikowanych na profilu Gminy Narewka, upewnić się, czy jest to zgodne z prawem lub skontaktować się z administratorami profilu Gmina Narewka pod adresem: sekretariat@ug.narewka.wrotapodlasia.pl . Jeśli przysyłasz nam zdjęcia do opublikowania na tablicy, oznacza to, że zgadzasz się na ich wykorzystanie i jesteś ich autorem.

2. Korzystając z portalu Facebook, także podczas interakcji z profilem Gmina Narewka, każdy użytkownik zgadza się z postanowieniami Regulaminu Facebooka.

3. Profil Gmina Narewka nie jest oficjalnym kanałem do składania skarg, reklamacji czy jakichkolwiek formalności. Treści o takim charakterze będą informacyjnie przekazywane do odpowiednich komórek Urzędu bez gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi następnie usuwane z profilu Facebook gminy Narewka.

4. Niedopuszczalne jest publikowanie treści obelżywe, szerzenie nieprawdziwych negatywnych treści w odbiorze informacji, obrazów o charakterze pornograficznym, erotycznym, powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarnych, rasistowskich, nakłaniających do przemocy i nienawiści, naruszających prawa osób trzecich oraz jakichkolwiek innych treści i obrazów sprzecznych z prawem. Wszelkie wypowiedzi internautów budzące zastrzeżenia obyczajowe i moralne lub naruszające dobra osobiste, dobro publiczne,  osób trzecich będą usuwane bez wyjaśnień, o usunięciu komentarzy decydują Administratorzy profilu i kierownik Urzędu Gminy Narewka, zgodnie z art. 212 § 1. Kodeksu Karnego kto pomawia inna osobę, grupę ludzi, instytucję osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

 5. Każdy publikujący treści na profilu powinien mieć na uwadze, że jest to forum publiczne i wszystkie treści są dostępne także dla innych użytkowników. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zaleca się nie zamieszczania własnych danych osobowych oraz zakazuje się zamieszczania danych osobowych osób trzecich (imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, adresy e-mail lub innych danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby w sposób bezpośredni lub pośredni).

6. W trosce o jakość treści publikowanych na profilu wymagane jest korzystanie z kont zawierających imię i nazwisko, utworzonych zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook. Konta bez imienne naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być ignorowane lub blokowane – w szczególności za używanie treści obelżywych, naruszających dobre obyczaje lub w inny sposób wypełniających znamiona przestępstwa z art. 212 § 1 Kodeksu karnego.

7. W przypadku naruszenia powyższych zasad, administratorzy profilu Gmina Narewka zastrzegają sobie prawo do upominania użytkowników, żądania zaniechania niedozwolonego działania lub zablokowania użytkownika łamiącego powyższe zasady profilu.

 

*** KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan korzystać z oficjalnego konta (fanpage) Gmina Narewka na platformie społecznościowej Facebook.

 Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi? •

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 682-98-80

• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach odpowie Inspektor Ochrony Danych Urzędu Gminy Narewka . Proszę je wysłać na adres: iod_ug_narewka@podlaskie.pl

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

• Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ weszła Pani/Pan w interakcję z oficjalnym fanpage’em Gmina Narewka na portalu społecznościowym Facebook, który prowadzimy na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook Inc., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Przez interakcję z fanpage’em należy rozumieć podejmowane przez użytkownika działania względem fanpage’a z użyciem dostępnych na portalu funkcjonalności, w tym: czytanie publikowanych treści, publikowanie komentarzy lub pozostawianie reakcji pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’ u, przesyłanie wiadomości prywatnych, udostępnianie postów publikowanych na fanpage ’u, dokonywanie subskrypcji lub polubienie fanpage’a. • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celach analitycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest zgodne z naszym prawnie uzasadnionym interesem. Jak długo będą przechowywane moje dane?

 • Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres w jakim jest Pani/Pan aktywnym użytkownikiem / subskrybentem fanpage ’u lub do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 • Dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy Facebook podlegają retencji danych na zasadach określonych w regulaminie Facebook ’a.

 • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez okres dostępności tych danych w serwisie Facebook, wynoszący 2 lata. Kto może mieć dostęp do moich danych?

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty zapewniające wsparcie informatyczne dla fanpage’a; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Właściciel portalu społecznościowego Facebook, przetwarza także dane osobowe na własnych zasadach określonych przez Facebook, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy Urząd Gminy Narewka nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook.

Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

 b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; – nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; – Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; – Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; – dane przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Narewka Pani/Pana danych osobowych.

 • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 70

Powrót na początek strony