Zaproszenie do złożenia ankiety – badanie zapotrzebowania na środki dla gospodarstw domowych na likwidację barier architektonicznych bądź ograniczenia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie osób.

Informujemy, iż Gmina Narewka planuje złożyć dokumentację aplikacyjną do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach działania 4.3. Inwestycje Społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Informujemy, iż Gmina Narewka planuje złożyć dokumentację aplikacyjną do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach działania 4.3. Inwestycje Społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

 

Konkurs dotyczy remontu lokali mieszkalnych (indywidualnych miejsc zamieszkania) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Poprzez remont lokali mieszkalnych należy rozumieć,likwidację barier architektonicznych bądź ograniczenia ich wpływu na codzienne funkcjonowanie osób, dla których konkurs przewidziano. Tym samym dopuszczony będzie zakres robót polegający przykładowo na wykonaniu:

wind zewnętrznych/wewnętrznych,
podjazdów dla wózków inwalidzkich do budynku,
pochylni dla wózków inwalidzkich,
poszerzeniu otworów drzwiowych zapewniających swobodne poruszanie się wózkami inwalidzkimi,
adaptację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych poprzez montaż uchwytów/pochwytów,
demontaż wanien i zastąpienie ich kabinami prysznicowymi dostępnymi z poziomu podłogi.

 

Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie wsparcia na zakup wyposażenia (np. łóżka medyczne), z tym że nie więcej niż20% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadająca na jednego Grantobiorcę nie może być wyższa niż 50 tys. zł.

 

Ponieważ Urząd Marszałkowski będzie rozpatrywał do dofinansowania jedynie wniosek, który uzyska na etapie oceny merytorycznej przynajmniej 50% łącznej ilości punktów, Gmina Narewka zmuszona jest do ubiegania się o dofinansowanie na poziomie poniżej dopuszczalnego (85%), tj. wynoszącego 78% kosztów kwalifikowalnych.

 

W przypadku zbyt małej ilości chętnych zastrzegamy sobie możliwość odstąpienia od przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

 

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia wstępnych ankiet udziału w przedsięwzięciu do dnia 9 lutego br. do godziny 15:30 w sekretariacie tut. Urzędu Gminy.

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 134

Powrót na początek strony