Utworzenie dziennego domu pomocy w Lewkowie Starym

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Narewka poprzez rozwój infrastruktury społecznej pomocnej do opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i zależnymi od pomocy opiekunów.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0228/18 współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr naboru RPPD.08.06.00-IZ.00-20-024/18 Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska".

Projekt polegał na przebudowie wraz z rozbudową budynku po dawnym ośrodku zdrowia w Lewkowie Starym, w którym otwarty zostanie dzienny dom pomocy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup wyposażenia niezbędnego do pobytu osób starszych, niesamodzielnych/zależnych. Obejmuje ono m.in. meble, sprzęt kuchenny, rehabilitacyjny, jak również komputery, tak aby zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób defaworyzowanych. 
 
Z rozbudową obiektu wiązało się wykonaniem  nowej  więźby  dachowej,  co doprowadziło do zmiany kształtu dachu, skróceniem istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym, dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, w ramach przebudowy przewidziano zmianę układu otworów okiennych i drzwiowych  oraz przesunięcie ścianek działowych. 
 
Dzięki realizacji tego projektu przeprowadzono również termomodernizację budynku: ściany zewnętrzne nadziemne docieplono, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także zainstalowano kocioł na pellet o wysokiej sprawności.
 
Przewiduje się, iż placówka obejmie opieką maksymalnie 25 osób. Działalność dziennego domu pomocy będzie polegała przede wszystkim na: 
  • zaspokojeniu potrzeb bytowych poprzez zapewnienie jednego posiłku dziennie; 
  • realizacji następujących ofert: kulturalnej i edukacyjnej, aktywizacji społecznej, rekreacyjnej i opiekuńczej, a także ukierunkowanej na nabycie kompetencji cyfrowych.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Narewka poprzez rozwój infrastruktury społecznej przeznaczonej do opieki osób starszych, niesamodzielnych i zależnych od opiekuna. Projekt wprost koresponduje z potrzebą/sposobem rozwiązania problemu polegającego na bardzo dużym odsetku osób starszych, samotnych i niesamodzielnych mieszkajacych na terenie gminy Narewka. 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące cele bezpośrednie:
  • zapewnienie dziennej opieki dla maksymalnie 25 osób starszych, niesamodzielnych z terenu gminy Narewka od roku 2020;
  • wzrost aktywności zawodowej osób, które do tej pory ograniczały czas pracy bądź nawet rezygnowały z zatrudnienia w związku z opieką osób starszych;
  • podniesienie konkurencyjności lokalnych podmiotów gospodarczych w efekcie braku konieczności ograniczania aktywności zawodowej pracowników zajmujących się opieką nad osobami starszymi;
  • podniesienie jakości życia 25 seniorów/osób niesamodzielnych z obszaru gminy Narewka dzięki aktywnemu spędzaniu czasu, umożliwieniu nawiązywania i utrwalania więzi społecznych.

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 711.284,71 PLN.  Całkowita szacunkowa wartość projektu: 846 767,52 PLN.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 862

Powrót na początek strony