Ochrona bioróżnorodności poprzez małą infrastrukturę turystyczną na terenie gminy Narewka

Zadanie realizowane jest w ramach projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0442/20 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Podstawowym celem projektu jest ochrona bioróżnorodności i klimatu poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Narewka. Działania podjęte w projekcie przyczynią się do zwiększenia potencjału turystycznego regionu, a także zwiększą możliwości edukacyjne turystów. Dodatkowym celem inwestycji jest ochrona oraz ewentualna odbudowa cennych ekosystemów w regionie. Kolejnym celem jest zagospodarowanie obszaru gminy w celu podniesienia jego walorów funkcjonalno-turystycznych i promocji lokalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych.

Inwestycja zostanie wykonana na zasadzie horyzontalnego poszanowania i ochrony krajobrazu a także wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju.

Kolejny priorytet, który zostanie osiągnięty, to poprawa zdrowia mieszkańców gminy oraz polepszenie ładu przestrzennego gminy.

W ramach projektu powstanie:

  • 17,5 km nowej ścieżki pieszo rowerowo edukacyjnej na której zostanie ustawionych 8 tablic informacyjno-edukacyjnych w obrębie Stare Masiewo, Nowe Masiewo oraz Gruszki
  • Miejsce odpoczynku składające się z wieży widokowej, osłony na przenośnie kabiny sanitarne, oświetlenia solarnego, paleniska, zadaszonego miejsce wypoczynku, tablica informacyjna wraz nawierzchnią utwardzona pod obiektami w m. Stare Masiewo

 

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 666

Powrót na początek strony