Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.

W gminie Narewka zrealizowano projekt pn. „Instalacje fotowoltaiczne w obiektach funkcjonalnych w gminie Narewka", finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne przy 3 obiektach należących do Gminy Narewka tj. Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, oczyszczalni ścieków w Narewce oraz oczyszczalni ścieków w Lewkowie Starym.

Nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0128/17

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów lotnych powstających podczas spalania konwencjonalnych surowców energetycznych (tj. węgiel, oleje opałowe).

Cel ten będzie realizowany przez następujące cele bezpośrednie:

  1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Narewka w zakresie wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej.

  2. Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminie Narewka.

  3. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.

  4. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

  5. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.

  6. Wzrost wykorzystania zasobów naturalnych.

  7. Zwiększenie świadomości społecznej (pracowników budynków użyteczności publicznej) w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii elektrycznej.

Najważniejszym założeniem projektu jest działanie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej.

Projekt ukierunkowany jest na redukcję zużycia energii elektrycznej pochodzącej ze spalania paliw płynnych gazowych i kopalnych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Narewka. Działanie ma na celu zastąpienie energii pochodzącej z paliwowych nośników energii pierwotnej na energię odnawialną.

Poprawa jakości powietrza uzyskana będzie dzięki unikniętej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zamiany źródła energii pokrywającego potrzeby wskazanych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Narewka. Przedmiotowy projekt zakłada roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku realizacji projektu w wysokości 62,486 ton równoważnika CO2.

Budowa infrastruktury OZE (panele fotowoltaiczne) pozwoli uniknąć energii pierwotnej, a więc zwiększy się udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii. Planuje się, iż w wyniku realizacji inwestycji produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (panele fotowoltaiczne) wyniesie 76,953 MWe.

Projekt dofinansowany jest ze środków UE na kwotę 282.070,00 PLN. Całkowita wartość projektu: 517 830,00 PLN.

Instagram Gmina Narewka

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 566

Powrót na początek strony