Konkurs „Na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i posesję kwatery agroturystycznej”

W konkursie „Na najestetyczniej urządzoną posesję, zagrodę i posesję kwatery agroturystycznej” mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Narewka.

Narewka, 31  maja 2019 r.

REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU „NA NAJESTETYCZNIEJ URZĄDZONĄ POSESJĘ, ZAGRODĘ I POSESJĘ KWATERY AGROTURYSTYCZNEJ”

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu na terenie gminy jest Wójt Gminy przy współudziale Komisji Społecznej.

2. Cel konkursu:

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

a) posesje,
b) zagrody rolnicze,
c) posesje kwater agroturystycznych.

Konkurs ma na celu upowszechnianie uprawy roślin ozdobnych,  warzyw mało znanych, podnoszenie estetyki obejść gospodarczych, posesji kwater agroturystycznych a w szczególności stanu sanitarnego, a także podnoszenie atrakcyjności i funkcjonalności turystycznej na posesjach wokół kwater agroturystycznych.

3. Tryb zgłaszania do udziału w konkursie:

1) Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmuje Urząd Gminy Narewka, sekretariat  pok. Nr 10, w terminie do dnia 15 czerwca 2019 r.
2) Czas trwania konkursu od dnia 16 czerwca 2019r. do dnia 15 lipca 2019r.
3) W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Narewka. Uczestnicy konkursu mogą organizować zespoły składające się z kilku osób lub też zgłaszać się indywidualnie.
4) Dokumentacją konkursową stanowić będą zdjęcia posesji wykonane przez członków Komisji konkursowej.

4. Kryteria oceny:

1) Członkowie komisji konkursowej oceniają indywidualnie  wygląd posesji, zagrody rolniczej, posesji kwatery agroturystycznej w skali 1 do 10 punktów pod kątem dbania o czystość i estetykę obejść gospodarczych, ogródków kwiatowych, posesji kwater agroturystycznych.
2) Przy ustalaniu osób nagrodzonych w stosunku do laureatów z lat poprzednich komisja będzie brać pod uwagę zakres zmian od ostatniego ustalenia stanu zagrody i posesji lub kwatery agroturystycznej.
3) Z prac komisji zostanie sporządzony protokół na podstawie oceny posesji przez członków komisji.

5. Nagrody.

    1) Komisja zaproponuje rozdysponowanie między uczestnikami konkursu ustalonej na 2019 rok  puli nagród.
    2) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

6. Postanowienia końcowe:

    1) Uczestnik konkursu nie może brać udziału w pracach komisji konkursowej.
    2) Uczestnik konkursu umożliwia komisji konkursowej przeprowadzenie oględzin upraw i obejść gospodarczych.
    3) Wręczenie nagród odbędzie się na sesji Rady Gminy Narewka lub na festynie dożynkowym w Narewce po podsumowaniu   wyników.
    4) Zdjęcia nagrodzonych posesji wyeksponowane zostaną na stronie internetowej gminy Narewka oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wójt Gminy Narewka
 Jarosław Gołubowski

Instagram Gmina Narewka
Powrót na początek strony